Preparaty kwasu hialuronowego jako wypełniacze

Preparaty kwasu hialuronowego jako wypełniacze

Rynek oferuje bogaty wybór pre­paratów wypełniających na bazie kwasu hialuronowego. Kryteria klasyfikacji pochodnych kwasu hialuronowego obejmują: stężenie, metody uzyskiwania, stopień połączeń krzyżowych (stopień sieciowania) oraz pochodzenie.

Achyal jest 1% roztworem soli sodowej kwasu hialuronowego, nie posiada wiązań krzyżowych.

DermaLive jest preparatem półtrwałym, składającym się w 60% z kwasu hialuronowego pochodze­nia niezwierzęcego oraz z cząste­czek hydrożelu akrylowego. Akrylo­wy wypełniacz hydrożelowy jest ko­polimerem metakrylanu hydroksyetylowego i metakrylanu etylowego, nieulegającym biodegradacji. Służy do wypełniania zmarszczek mi­micznych, fałdów nosowo-wargowych, do powiększania ust i korek­cji blizn.

Hylaform zawiera kwas hialuronowy pochodzenia zwierzęcego, sie­ciowany wiązaniami krzyżowymi z sulfonem dwuwinylowym. Hyla­form zawiera HA w stężeniu 5,5 mg/ml preparatu.

Juvederm to preparat niezwie­rzęcego kwasu hialuronowego, po­siadający niewielką liczbę wiązań krzyżowych. Dostępne preparaty (Juvederm ULTRA 2, Juvederm UL­TIMA 3, Juvederm ULTRA 4) zawie­rają 24mg/ml HA z dodatkiem lidokainy, natomiast Juvederm Voluma 20 mg/ml HA.


Macrolane
jest stabilizowanym niezwierzęcym preparatem kwasu hialuronowego NASHA (non animal stabilized hyaluronic acid) 0 stężeniu 20 mg/ml, przeznaczo­nym do modelowania ciała, zarów­no ze wskazań medycznych (bli­zny), jak i estetycznych (np. ujędr­nianie i poprawa kształtu piersi, po­większanie i ujędrnianie poślad­ków) .

Na rynku dostępne są także pre­paraty zawierające kwas hialuronowy z dekstranem mającym przedłu­żyć czas ich biodegradacji – należy do nich Matridex. Preparat ten sta­nowi połączenie dwóch substancji czynnych: niezwierzęcego kwasu hialuronowego (w postaci usiecio- wanej i nieusieciowanej) oraz deks- tranomerów. Dekstranomery są pro­duktem reakcji sieciowania dekstra­nu (wielkocząsteczkowego polimeru glukozy), wpływającym na funkcje makrofagów i fibroblastów, stymu­lującym syntezę kolagenu.

Matridur to mieszanina nie­zwierzęcego kwasu hialuronowego w postaci soli sodowej (25 mg/ml) i wielocukru hypromelozy (hydrok- sypropylometyloceluloza) w stęże­niu 5 mg/ml, która nadaje mu odpo­wiednią lepkość i sprężystość.

Restylane wytwarzany jest podczas fermentacji w hodowlach Streptococ­cus equi. Łańcuchy HA stabilizuje się chemicznie poprzez wytworzenie trwałych wiązań krzyżowych za po­mocą epoksydów. Restylane to ro­dzina produktów obejmująca kilka preparatów, różniących się liczbą cząsteczek w 1 mililitrze, dostoso­wanych do spełniania poszczegól­nych funkcji (korekcji zmarszczek, modelowania konturów twarzy, ust oraz rewitalizacji skóry).

VarioDerm to nowa generacja preparatów wysoko usieciowanego kwasu hialuronowego (70-90%), oferowana w optymalnych stęże­niach 6-27 mg/ml (VarioDerm Fine Line: 6mg/ml, VarioDerm: 12 mg/ ml, VarioDerm Plus: 18 mg/ml, Va- rioDerm Subdermal: 27 mg/ml), służących do zabiegów wypełniania w obrębie twarzy.