Co to są RFT i WRT- reaktywne formy tlenu i wolne rodniki?

 wolne rodnikiReaktywne formy tlenu (RFT), do których za­licza się także wolne rodniki tlenowe (WRT), stały się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obiektem dużego zainteresowania. Przyczy­ną tego może być fakt, że są one przedstawia­ne jako jeden z najważniejszych czynników patogennych większości aktualnie występujących chorób.

Ogólnie wiadomo, że szczególne znaczenie w utrzymaniu homeostazy organizmu ma równowaga potencjału utleniająco-redukcyjnego. Stres oksydacyjny charakteryzuje się nad­mierną aktywnością reaktywnych form tlenu, ich powstawaniem a usuwaniem z komórki przez systemy antyoksydacyjne.
W warunkach homeostazy RFT regulu­ją metabolizm i pełnią funkcję mediatorów. Wpływają one na proliferację i różnicowa­nie komórek, aktywują geny, oddziałują na syn­tezę i uwalnianie lub inaktywację śródbłonkowego czynnika rozszerzającego naczynia, sty­mulują transport glukozy do komórek, a także indukują apoptozę.

Jednym z ważniejszych za­dań wykonywanych przez RFT jest regulacja procesów przekazywania sygnałów między ko­mórkami oraz w jej obrębie. Mogą także ha­mować działanie receptorów, m.in. tych, które wykorzystują wolne rodniki do eliminacji pato­genów.

Głównym źródłem RFT w warunkach fizjo­logicznych jest łańcuch transportu elektronów w mitochondriach. Oprócz łańcucha mitochondrialnego w komórce występują jeszcze inne drogi transportu elektronów. Jedną z nich jest łańcuch mikrosomalny w błonach siatecz­ki śródplazmatycznej, który jest odpowiedzialny za utlenianie ksenobiotyków, leków i pestycy­dów. Peroksysomy i występujący w nich łańcuch transportu elektronów stanowią główne źródło H2O2 w komórce. Czynnikiem generującym RFT jest również promieniowanie ultrafioleto­we, które doprowadza do wytwarzania ozonu, stanowiącego strukturę wyjściową do powsta­wania innych rodników tlenowych. Źródłem wolnych rodników może być także promienio­wanie gamma, które powoduje radiolizę wody oraz proces sonolizy, czyli rozkładu wody w wy­niku sonikacji – działania ultradźwięków.
Mechanizm wytwarzania RFT ma charak­ter kaskadowy. W początkowej reakcji do tlenu przyłączany jest np. elektron i powstaje anionorodnik ponadtlenkowy (02-). Jest on produk­tem jednoelektronowej redukcji tlenu i formą wyjściową dla innych, groźniejszych rodzajów RFT. Łączy się także z jonami metali przej­ściowych, głównie żelaza, redukując je z Fe+3 do Fe+2. Anionorodnik 02- ulega dysmutacji, w wyniku której powstaje anion nadtlenku wodoru (Fi02—) i tlen. Może również reagować z rodnikiem wodoronadtlenkowym (HO‘2), tworząc nadtlenek wodoru (H7Ch) i tlen. Wol­ne jony Fe+2, utworzone przy udziale anionorodnika ponadtlenkowego, także uczestniczą w reakcjach tworzenia RFT, gdyż ulegają utle­nianiu przez H^Cf podczas tzw. reakcji Fento- na, w wyniku której powstaje rodnik hydroksy­lowy (OH) [9].

Szkodliwy efekt utleniania jest przede wszystkim wynikiem reakcji wolnych rodników. Rodnik może reagować z innym związkiem, który nie jest rodnikiem lub z in­nym rodnikiem. Podczas reakcji wolnego rodni­ka ze związkiem nierodnikowym ten ostatni od­daje elektron i przechodzi w formę wolnorodnikową. Przykładem tego typu reakcji jest tworze­nie nadtlenków lipidów, które z kolei uszkadzają błony białkowo-lipidowe. Błona komórkowa traci wtedy swoje właściwości biologiczne, staje się nieszczelna, powodując osmotyczne zniszcze­nie komórki [2].